In overeenstemming met richtlijn 2009/136/EU informeren wij u over het feit dat op deze website eigen technische cookies en cookies van derden worden gebruikt. Deze zorgen ervoor dat u efficiënt op de website kunt navigeren en alle functies van de website probleemloos kunt gebruiken.
Home
Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Voor het laatst bijgewerkt op 25-5-2018

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In deze Privacyverklaring informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden wij dit doen en op welke rechtsgrondslag dit geschiedt. Verder informeren wij u over uw rechten.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016, hierna te noemen “AVG”, informeren wij u conform artikel 13 en artikel 14 over het volgende:

Naam en contactgegevens van de data-verantwoordelijke:

Naam: Südtiroler Bauernbund
Wettelijk vertegenwoordigd door: Dr. Siegfried Rinner
Tel.: +39 0471 999333
Fax: +39 0471 981171
E-mail: info@sbb.it

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Iedereen kan zich met vragen over de bescherming van zijn of haar gegevens direct wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

Naam van de functionaris voor gegevensbescherming:
E-mailadres: datenschutz@sbb.it

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking:

Wanneer u onze websites bezoekt, worden gegevens opgeslagen over uw browser en uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen en of er een foutmelding werd gegenereerd), het gebruik van de functies van de website, de zoektermen die u mogelijk hebt gebruikt, hoe vaak u afzonderlijke websites hebt opgeroepen, de documenten die u hebt opgevraagd, de hoeveelheid verzonden gegevens, de website waarvandaan u op onze website bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt – via links op onze website of door een domeinnaam te typen in hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) in de browser waarmee u onze website hebt geopend. Verder bewaren wij om veiligheidsredenen, in het bijzonder om aanvallen of fraude te voorkomen en te herkennen, gedurende zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw provider, het land van waaruit toegang tot onze website werd verkregen, de taal waarin de website werd bekeken en de duur van het bezoek;

de tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een verbinding tot stand te brengen tussen de website en de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de bezoeker voor de volledige duur van zijn bezoek bewaard blijven.

Doel:

1. Wij gebruiken de tijdens bezoeken aan onze website verzamelde persoonsgegevens om de website gebruiksvriendelijk te maken en onze systemen te beschermen tegen aanvallen.
 
2. Voor zover u persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld door registratie, via een contactformulier, door deelname aan een enquête, prijsvraag of voor het nakomen van een overeenkomst, gebruiken wij deze gegevens voor de genoemde doeleinden, ten behoeve van klantenbeheer en om eventuele transacties te kunnen afwikkelen, steeds in de noodzakelijke omvang.

Rechtsgrondslag:
 
1. Rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de door u verleende toestemming (zie artikel 6, lid 1, sub a) AVG).
 
2. Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het opstellen van een offerte of het nakomen van een overeenkomst is artikel 6, lid 1, sub b) AVG.
 
3. Voor zover het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, geschiedt dit op grond van artikel 6, lid 1, sub c) AVG.
 
4. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens voor doelen in het kader van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) AVG.

Gerechtvaardigd belang:

Het functioneren van IT-systemen, maar ook het op de markt brengen van eigen producten en diensten alsmede het documenteren van zakelijke contactgegevens zijn voor ons gevallen van gerechtvaardigd belang.

Categorieën van ontvangers:

1. Google Analytics
2. AddThis
3. Social media: Facebook, Twitter, Google+
4. Etracker
5. Facebook-pixel

Uitwisselen met derde landen of internationale organisaties:

Wij geven uw gegevens niet door aan andere landen of internationale organisaties.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden verwijderd, zodra wij ze niet meer nodig hebben voor het beoogde doel. Meer details vindt u onder ‘Cookies’.

Uw rechten:

Op uw verzoek moeten wij u informeren over het feit of wij uw persoonsgegevens verwerken. Verder hebt u het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
daarnaast hebt u het recht om in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat informatie te ontvangen over de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Recht op intrekken van toestemming:

U hebt het recht om uw toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming tot aan het moment dat u uw toestemming introk.

Recht op indienen van klacht bij toezichthoudende autoriteit:

Onverminderd andere mogelijkheden van beroep hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder van de Europese lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit in Italië kunt u op de volgende manier bereiken:

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA
Italië
Fax: (+39) 06 69677 3785
Telefoon: (+39) 06 696771
E-mail: garante@gpdp.it
Gecertificeerde e-mail: protocollo@pec.gpdp.it

Verstrekken van persoonsgegevens:

U bent wettelijk noch contractueel verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Mogelijk zijn bepaalde functies van de website echter afhankelijk van het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u in dergelijke situaties geen persoonsgegevens wilt verstrekken, kunt u mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van alle functies van de website.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logfiles is noodzakelijk voor het functioneren van de website.

U kunt de volgende aanbieders uitschakelen:

a)    Google Analytics
b)    AddThis
c)    Social Media: Facebook, Twitter, Google+
d)    Etracker
e)    Facebook-pixel

Bovengenoemde cookies kunnen via de volgende link worden geblokkeerd:
Cookie

Geautomatiseerde besluitvorming:

Er is niet voorzien in geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling volgens artikel 22, lid 1 en 4 AVG.

Gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden:

Gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor ze werden verzameld, geschiedt uitsluitend nadat wij u hierover hebben geïnformeerd en op grond van artikel 6 AVG.  

Ter informatie: De Italiaanse aanpassingen van de Verordening zijn op dit moment nog niet in werking getreden. Dit laat onverlet dat onze Privacyverklaring te allen tijde gewijzigd kan worden op grond van nieuwe Europese bepalingen of richtlijnen van de bevoegde autoriteiten. Daarom is het van essentieel belang dat u regelmatig controleert of deze Privacyverklaring is geactualiseerd.